Handelsbetingelser

Handelsbetingelser og privatlivspolitik

Leveringsbetingelser

 1. Anvendelse

  Nærværende betingelser finder anvendelse på enhver samhandel mellem Newnet – cvr. nr. 40078002 – og kunden.

 2. Indgåelse

  Ved oprettelse forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer og telefonnummer. Virksomheder og selskaber skal opgive virksomhedens navn samt CVR-nummer.

  Aftalen er trådt i kraft ved kundens modtagelse af ordrebekræftelse, herefter ikrafttrædelsestidspunktet.

 3. Fortrydelsesret, leveringstid og ibrugtagning

  Kunden er berettiget til at fortryde aftalen indtil 14 dage fra ikrafttrædelsestidspunktet.

  Fortrydelsen skal meddeles Newnet via mail eller underskrevet brev med de i pkt. 2. nævnte informationer samt kundenavn.

  Såfremt fortrydelsesretten anvendes via fremsendelse af underskrevet brev, skal brevet være afsendt af kunden senest 14 dage efter ikrafttrædelsestidspunktet. Ved ibrugtagning af domænet bortfalder fortrydelsesretten, idet varen en specialfremstillet.

  Password mv. tilsendes af Newnet i forbindelse med oprettelsen og herefter kan domænet tages i brug omgående.

 4. Opsigelse

  Såfremt Newnet og kunde ikke har indgået en skriftlig kontrakt hvori der er nævnt opsigelsesperiode, har kunde efter udløbet af fortrydelsesfristen har kunden et opsigelsesvarsel på 1 måned forud for en faktureringsperiode.

  Kundens opsigelse skal være skriftlig og fremsendes til Newnet via mail eller underskrevet brev. Flytning af domæne erstatter ikke skriftlig opsigelse. Kunden pålægges ikke opsigelsesgebyr.

  Såfremt Newnet og kunde ikke har indgået en skriftlig kontrakt hvori der er nævnt opsigelsesperiode, kan Newnet opsige abonnementet opsiges med et varsel på 1 måned uden begrundelse.

 5. Afbrydelse og fornyelse/genåbning ved kundens misligholdelse

  Et tjeneste, der er spærret eller opsagt på grund af manglende betaling, kan tidligst fornys/genåbnes to hverdage, efter betaling er indgået til Newnet.

 6. Adresseændringer og lignende

  Såfremt kunden flytter eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund bliver ukorrekte, skal kunden straks give Newnet skriftlig besked om rettelserne. Newnet forbeholder sig ret til at ophæve aftalen, såfremt de ændrede oplysninger medfører en væsentlig ændring af aftaleforholdet mellem kunden og Newnet. Kunden har ansvaret for, at Newnet modtager alle ændringer.

  Newnet forbeholder sig ret til at ændre kontaktoplysninger angående kundens domæne samt domænets registrer. Der ændres ikke ved domænets ejerforhold.

 7. Ansvarsfraskrivelse

  Driftsmæssige forhold

  Newnet er uden ansvar for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i Newnets ydelse. Newnet fraskriver sig på samme måde ansvaret for afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives TDC eller andre leverandørers forhold, herunder svigtende strømforsyninger og telekommunikation samt data kunden har hentet fra eller ved brugen af internettet.

  Newnet er berettiget til at opdatere serversoftware til nyeste version, hvorfor Newnet ikke er ansvarlig for kundens tab i enhver henseende foranlediget heraf, herunder tab af data, eller at kunden får eventuelle udviklingsomkostninger i forbindelse med opdatering af website eller andre hostede ydelser.

  Forsinkelse

  Newnet fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.

  Produktansvar

  I forbrugerforhold ifalder Newnet ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog således at Newnet ikke ifalder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

  Uden for forbrugerforhold er Newnet ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder samt driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

  Force majeure

  Newnet er ikke ansvarlig for forhold, som er uden for Newnets kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, strøafbrydelser, strejke og lockout blandt Newnets egne medarbejdere, overbelastning af nettet og systemnedbrud.

 8. Kundens forpligtelser

  Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning.

  Newnet vil ikke hoste sex- og pornografiske sider samt sider, der sælger eller på anden måde udbreder pornografisk materiale. Dette gælder også for servere hostet af Newnet. Opdager Newnet børnepornografisk materiale, er Newnet berettiget til at politianmelde kunden uden varsel.

  Misligholdelse af aftalen, f.eks. ved kundens afsendelse og distribution af spam, spredning af vira, forsøg på ulovlig indtrængen i netværk, herunder portscanning, mailbombning og lignende, krænkelse af tredjemandsrettigheder samt videresalg, udleje, udlån eller overdragelse af aftalen til tredjemand vil serveradgangen blive spærret.

  Ved uetisk opførsel på nettet, vil server-adgangen tillige blive spærret.

  Misligholdelse og uetisk opførsel herefter vil uden yderligere varsel medføre ophævelse af tjenesten for domænet. Genåbning sker først, når Newnet har sikret sig, at gentagelser ikke vil ske. Newnet er berettiget til at udlevere kundens navn, adresse og telefonnummer til et af IT-Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af Internettet.

  Vurderingen af misligholdelse, herunder spam og uetisk opførsel samt definitionen heraf er alene Newnets.

 9. Priser

  De til enhver tid gældende takster kan ses på Newnet’s website på newnet.dk. Takst ændringer gælder fra start af ny periode

  Alle priser er angivet i DKK og ekskl. moms.

 10. Betaling

  Skyldige beløb skal betales senest 8 dage fra fakturadato (forfaldsdagen). Ved forsinket betaling skal der betales 2% i renter pr. måned fra forfaldsdagen.

  Der opkræves rykkergebyr på kr. 100,- per rykker. Der afsendes tre rykkere med minimum 10 dages mellemrum, før sagen overgives til inkasso.

  Overgivelse til inkasso medfører yderligere et gebyr.

 11. Kvalitets- og serviceniveau

  Newnets servere og netværk må ikke anvendes til udveksling af data mellem 3. parter, men kun til og fra Newnets kunder. Kunden må ikke overskride de grænser, der er angivet for trafikmængde og for udnyttelse af servernes kapacitet. Newnet er i den forbindelse berettiget til at få dækket sit tab, herunder meromkostninger forbundet hermed.

  Fejl på Newnets egne anlæg udbedres hurtigst muligt, dog som udgangspunkt inden for almindelig arbejdstid.

 12. Håndtering af virusproblemer

  Newnet bekæmper udbredelse af virus via e-mail. Flere typer attachments afvises.

 13. Kompensation/tilbagebetaling ved mangelfuld ydelse

  Newnet yder ingen tilbagebetaling ved mangelfuld levering af ydelse.

 14. Varsling af ændringer

  Newnet kan varsle ændringer af aftalen via e-mail til postmaster@kundensdomæne.dk.
  Newnet kan ændre aftalen med et varsel på en måned.
  Kunden kan skriftligt opsige aftalen (se de i pkt. 4. nævnte betingelser).
  Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.

 15. Support

  Ved ønske om support henvises alle kunder til Newnet’s supporttelefon på telefonnummer 44 45 20 20. Vi forbeholder os ret til at fakturere support, der ikke vedrører Newnet, til sædvanlig timesats.

 16. Ændring af domæneoplysninger

  Hvis kunden skifter adresse, skal adresseændringen meldes til Newnet. Ændringerne kan foretages pr. e-mail. Hvis kunden ikke har adgang til at foretage en online ændring, kan adresseændringen meddeles Newnet skriftligt. I henvendelsen skal kundenavn, navn, gammel adresse, ny adresse, gammelt telefonnummer og nyt telefonnummer samt eventuelt CVR-nummer være angivet. Henvendelsen skal angive, at en adresseændring ønskes, og henvendelsen skal være underskrevet af abonnenten.

 17. Sletning af e-mail

  Hvis en kunde ønsker, at Newnet skal slette e-mails i kundens e-mailpostkasse, skal denne anmodning sendes skriftligt til Newnet. Anmodningen skal indeholde kundenavn, adgangskode, navn, adresse og det telefonnummer, kunden kan træffes på. Anmodningen skal underskrives af kunden.

 18. Mulighed for klage via EU

  Der er mulighed for at indsende klager igennem EU’s klageformular: http://ec.europa.eu/odr

 19. Ikræfttræden

  Disse leveringsbetingelser træder i kraft 1. november 2016.

  ——

  Bemærk: Alle priser er angivet i DKK og ekskl. moms.

LOG IND